บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ธันวาคม, 2021

บุคลากรทีไ่ด้รับอนุมัติไปต่างประเทศ

รูปภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิธี การสมดี ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ประเทศโปรตุเกศ วัตถุประสงค์ เพื่อทำการสอน ด้วยทุนจาก University of Algarve, Erasnus Program,Porttugal และเงินรายได้ของคณะ บางส่วน ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม - 14 มีนาคม 2564