บทความ

บุคลากรทีไ่ด้รับอนุมัติไปต่างประเทศ

รูปภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิธี การสมดี ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ประเทศโปรตุเกศ วัตถุประสงค์ เพื่อทำการสอน ด้วยทุนจาก University of Algarve, Erasnus Program,Porttugal และเงินรายได้ของคณะ บางส่วน ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม - 14 มีนาคม 2564

บุคลากรที่ได้รับการอนุมัติเดินทางไปวิจัย ณ ต่งประเทศ

รูปภาพ
นางสาวอริสรา โพธิ์สนาม ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด สาขาเทคโนโลยีการอาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตสกลนคร csnarp@ku.ac.th 042725036 Education วท.บ.(เทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547 วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549 ไปวิจัย ณ ต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา)ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. - 31 ก.ค. 65 ด้วยทุนจากศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อการเกษตรและอาหาร มก. นางสุรัสวดี พรหมอยู่ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัด สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตสกลนคร csnsrwd@ku.ac.th 042-725036 Administration รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร Education Ph.D.Horticulture, Kasetsart University, ไทย, 2550 M.S.Agritulcure, Kasetsart University, ไทย, 2546 B.S.Horticulture, Kasetsart University, ไทย, 2541 ไปวิจัย ณ สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 30 ม.ค. - 30 ก.ค. 65 ด้วยทุนจากศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อการเกษตรและอาหาร มก. นางสาวเปมิกา หิรัญกิตติวงศ์ ตำแหน่งอาจารย์ สังกั