บุคลากรที่ได้รับการอนุมัติเดินทางไปวิจัย ณ ต่งประเทศ

นางสาวอริสรา โพธิ์สนาม ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด สาขาเทคโนโลยีการอาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตสกลนคร csnarp@ku.ac.th 042725036 Education วท.บ.(เทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547 วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549 ไปวิจัย ณ ต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา)ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. - 31 ก.ค. 65 ด้วยทุนจากศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อการเกษตรและอาหาร มก.
นางสุรัสวดี พรหมอยู่ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัด สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตสกลนคร csnsrwd@ku.ac.th 042-725036 Administration รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร Education Ph.D.Horticulture, Kasetsart University, ไทย, 2550 M.S.Agritulcure, Kasetsart University, ไทย, 2546 B.S.Horticulture, Kasetsart University, ไทย, 2541 ไปวิจัย ณ สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 30 ม.ค. - 30 ก.ค. 65 ด้วยทุนจากศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อการเกษตรและอาหาร มก.
นางสาวเปมิกา หิรัญกิตติวงศ์ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร pemika.hi@ku.ac.th Education Ph.D. (Physics), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน, ไทย, 2561 ไปวิจัย ณ สหพันธรัฐเยอรมนี ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 64-15 ก.ค. 65 ด้วยทุนจากศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อการเกษตรและอาหาร มก.
นายธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตสกลนคร fnatnt@ku.ac.th 042-725036 ต่อ 2415 Education ปร.ด.(อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2556 วท.ม.(พันธุวิศวกรรม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547 วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2542 ไปวิจัย ณ ประเทศ ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 17 ม.ค. - 16 ก.ค. 65 ด้วยทุนจากศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อการเกษตรและอาหาร มก.

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

บุคลากรทีไ่ด้รับอนุมัติไปต่างประเทศ